El manteniment de les zones verdes i de la jardineria de Vic és responsabilitat de VicVerd. Operaris especialitzats tenen cura de la conservació i del bon estat d’espais verds, jardins, parcs, espais forestals i de l’arbrat de la ciutat.

Vic compta amb 865.201 metres quadrats de zones verdes, l’equivalent a 121 camps de futbol, que es distribueixen de la següent manera:

  • 649.512 m2 de praderies
  • 121.772 m2 de gespes amb sistema de reg
  • 83.351 m2 de saulons
  • 1.811 m2 de graves
  • 8.755 m2 de zones amb plantes i arbusts


A més, la ciutat també té 21.811 arbres dels quals VicVerd en realitza la conservació.

Com es treballa

VicVerd organitza les tasques de manteniment de jardineria dividint la ciutat en 4 zones. Cadascuna d’aquestes zones té una brigada assignada, formada per un cap d’equip, i entre 3 i 4 peons.
 
Un altre dels equips és responsable de la neteja dels saulons i el desherbat dels escocells.
 
El personal auxiliar recolza els equips en tasques més específiques. Un d’aquests auxiliars es responsabilitza del manteniment de les jardineres.

Reg de parcs i jardins

El reg és imprescindible per mantenir espais verds de qualitat. Però alhora també és important fer un ús racional de l’aigua optimitzant-ne el consum. Per això VicVerd implanta programadors de reg controlats telemàticament.
 
Aquest sistema permet realitzar una millor gestió de l’aigua. Els programadors permeten ajustar la quantitat d’aigua que s’utilitza i l’hora en què es rega. Adaptar l’hora de finalització dels regs afavoreix l’assecatge de la gespa dificultant l’aparició de plagues.
 
Cada any es realitzen noves instal·lacions en col·laboració amb Minsvic. 

En totes les tasques de jardineria, treballem per reduir al màxim l’impacte sobre el medi ambient. Per això implantem sistemes com el control biològic de plagues, l’ús d’adob orgànic o la reducció al mínim dels tractaments fitosanitaris.