Canal denúncies

Introducció

Gràcies per confiar en nosaltres i utilitzar el nostre canal per enviar la seva comunicació o informació.

VIC VERD, S.L., com a instrument de compliment de la seva política de prevenció de delictes, i de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant, la “Llei 2/2023”), posa a disposició de qualsevol persona vinculada amb l’entitat un Canal de Denúncies que funciona, també, com a Canal Intern d’Informació.

Es tracta d’un canal que permet informar de qualsevol infracció o indici d’infracció penal, d'infracció administrativa greu o molt greu, d'infracció de la normativa de la UE prevista a la Llei 2/2023 i d’infraccions de normativa laboral en matèria de seguretat i salut en el treball, així com d’incompliment dels procediments normatius interns, per tal d’iniciar un procediment intern per comprovar els fets i adoptar les mesures de reacció i correcció que siguin oportunes.

Per a poder tramitar la seva comunicació amb èxit, llegeixi atentament les instruccions, i triï el canal que consideri més adequat. En cas de dubte, pot contactar-nos a través dels canals habilitats. En aquest punt volem fer notar que abans de denunciar ha de conèixer com funciona aquest tipus de canal i de denúncia. L’ús del canal de denúncies amb intencions poc dignes serà perseguit i sancionat per considerar-se un acte injustificat i que pot atemptar contra la dignitat de les persones afectades.

(*) En el cas que es tracti d’un dubte ètic, la consulta s’ha d’adreçar a l’Espai de Reflexió en Ètica en Serveis d’Intervenció Social de FUNDACIÓ SANT TOMÀS a través de: eress@santtomas.cat

(**) En el cas que es vulgui fer un suggeriment o queixa no inclòs en les matèries anteriors, aquest s’haurà de realitzar per la via del canal que FUNDACIÓ SANT TOMÀS té habilitat a tals efectes: info@santtomas.cat   

Instruccions d’ús del canal de denúncies

 1. La comunicació es pot fer arribar a VIC VERD per qualsevol de les següents vies:
  1. Al correu electrònic: complimentpenal1@vicverd.cat
  2. A l’adreça postal: C/ Sot dels Pradals, núm. 7 de Vic (08500), a l’atenció de la persona Responsable de Compliment Penal i del Sistema Intern d’Informació (en endavant, persona “RCP/RSII”).
  3. Complimentant el formulari que consta al final d’aquesta pàgina.
  4. Per escrit entregat directament a la persona RCP/RSII.
  5. Sol·licitant una reunió presencial amb la persona RCP/RSII en el termini màxim de set dies.

En aquest darrer cas, les comunicacions rebudes per aquesta via es documentaran segons disposa la Llei 2/2023, donant la deguda informació a la persona informant en matèria de protecció de dades personals.

 1. (Opcional) Indicar els noms i cognoms de la persona que formula la comunicació al canal de denúncies.
 2. (Opcional) Dades de contacte de qui formula la comunicació (correu electrònic, adreça postal i telèfon).
 3. Descripció dels fets denunciats (descripció de la conducta irregular i identificació de les persones implicades).
 4. (Opcional, però recomanable) Adjuntar documents que siguin una prova o indici de la conducta irregular o suggerir altres mitjans de prova útils per determinar la seva existència. 

Regles generals de funcionament del canal de denúncies

 1. La Llei 2/2023 permet les denúncies anònimes. El fet que el denunciant opti per identificar-se, en cap cas significa que la seva identitat es pugui fer pública. Això només pot succeir en aplicació de les excepcions previstes a la llei.
 2. La investigació i comprovació dels fets denunciats es durà a terme amb confidencialitat, objectivitat, imparcialitat, i amb la màxima discreció i reserva possibles, amb el dret de la persona afectada a que se l’informi de les accions o omissions que se li atribueixen i a ser escoltada. Es garantirà la presumpció d’innocència i el dret a l’honor de les persones afectades.
 3. El denunciant té el deure de col·laborar en la investigació dels fets, de mantenir la confidencialitat de la col·laboració prestada i de la informació relativa als fets dels quals es té coneixement.
 4. S’arxivaran les denúncies, entre altres, quan els fets resultin ser falsos o no puguin ser demostrats (sense perjudici del deure de denunciar-ho a les autoritats quan els fets denunciats siguin versemblants i la Llei així ho requereixi).
 5. No es portaran a terme represàlies (incloent amenaces o temptatives de represàlia) contra el denunciant que realitzi una comunicació de bona fe, incloent quan els fets puguin resultar falsos o no rellevants (llevat que la denúncia hagués estat presentada amb mala fe i amb consciència de la seva falsedat).

S’aplicaran les mesures de protecció de les persones afectades per una comunicació previstes a la Llei 2/2023 durant la tramitació de l’expedient relatiu a la mateixa.

 1. Quan, en el seu cas, es comprovi la veracitat dels fets, es promourà l’adopció de les sancions i mesures correctives que corresponguin, i es denunciaran els fets a les autoritats quan sigui preceptiu legalment.
 2. El procediment de gestió de les denúncies rebudes aprovat per VIC VERD compleix amb els següents principis bàsics d’acord amb la Llei 2/2023:
 3. Justificant de recepció en el termini de set dies naturals següents a la recepció de la informació/denúncia.
 4. Termini màxim de tres mesos per donar resposta a les actuacions de la investigació, en els termes de l’article 9 de la Llei 2/2023, complimentant i custodiant de forma diligent un Llibre-Registre d’Informacions.
 • Possibilitat de mantenir la comunicació amb la persona informant.
 1. Garantia de confidencialitat quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a personal no responsable del seu tractament, així com l’obligació de que la persona que la rebi, la remeti immediatament a la persona RCP/RSII.
 2. Respecte a les disposicions sobre Protecció de Dades (Títol VI Llei 2/2023).
 3. Compromís de remissió de la informació la Ministeri Fiscal amb caràcter immediat, quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delicte.

(*) Si bé sempre que sigui possible, el canal de denúncies (com a Canal Intern d’Informació) serà d’utilització preferent, les comunicacions podran remetre’s, sempre que les circumstàncies i la gravetat de la situació ho requereixin i si la persona informant així ho decideix, a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant o a les autoritats o òrgans autonòmics competents (a Catalunya, l’Oficina Antifrau de Catalunya), al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea.  

Persona Responsable de Compliment Penal i del Sistema Intern d’Informació (RCP/RSII) de VIC VERD.

VIC VERD ha designat a una persona com a Responsable de Compliment Penal i del Sistema Intern d’Informació (la persona RCP/RSII) amb la funció de supervisar, amb independència i objectivitat, que les persones vinculades amb l’entitat compleixen amb la normativa penal i la de funcionament intern, així com de promoure el coneixement dels Protocols de VIC VERD en la matèria, resoldre els dubtes que la seva interpretació pugui generar i gestionar el canal de denúncies.

Aquesta persona RCP/RSII és, actualment, el director de l’àrea de qualitat i de sistema de gestió integrat de l’entitat, el Sr. Francesc Baqué.

Informació sobre tractaments de dades personals.

FUNDACIÓ SANT TOMÀS, domiciliada a C. del Sot dels Pradals, 7, 08500 Vic, amb CIF G66918095, telèfon de contacte 938854482 i adreça electrònica info@santtomas.cat, és l’entitat subcontractada per VIC VERD per prestar el servei de gestió del canal de denúncies de l’empresa (el que inclou, també, la prestació dels serveis de la persona RCP/RSII).

FUNDACIÓ SANT TOMÀS tractarà, com a responsable del tractament, les dades personals incloses en les comunicacions que es rebin pel canal de denúncies i quedin emparades per la Llei 2/2023 amb la finalitat de poder gestionar aquestes comunicacions i iniciar, en el seu cas, el procediment d’investigació corresponent.

Així mateix, VIC VERD tractarà, com a responsable del tractament, les dades personals incloses en les comunicacions que es rebin pel canal de denúncies i quedin emparades per la Llei 2/2023 amb la finalitat de poder iniciar, en el seu cas, el procediment d’investigació corresponent i adoptar les mesures correctores que procedeixin.

La base jurídica del tractament serà el compliment de les obligacions imposades per la Llei 2/2023. Si la comunicació conté dades de caràcter especial, aquestes només es tractaran quan resulti estrictament necessari per a l’adopció de mesures correctores i/o l’inici del procediment d’investigació corresponent i/o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, en el seu cas, procedeixin, de conformitat amb la legislació vigent, i en aquests casos la base jurídica serà l’interès públic essencial. El tractament de les dades personals serà l’indispensable per complir els objectius i les obligacions que preveu la Llei 2/2023.

Les dades personals podran ser tractades pel personal autoritzat únicament quan resulti necessari per a la investigació d’infraccions de la normativa interna de VIC VERD, infraccions en l'àmbit del Dret de la Unió Europea, infraccions penals o administratives greus o molt greus, així com infraccions laborals en l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball, per a l’adopció de mesures correctores o bé per a la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, en el seu cas, procedeixin. Igualment, les dades personals poden ser comunicades a tercers en cas d’obligació legal, i podran ser comunicades a l’autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l’autoritat administrativa competents en el marc de la mencionada investigació.

Les dades de caràcter personal es conservaran el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets informats. En cas que fos oportú adoptar mesures correctores, les dades es conservaran durant tot el temps que duri l’aplicació d’aquestes mesures. Per altra banda, en el supòsit que fos necessari iniciar la tramitació de procediments sancionadors o penals, les dades es conservaran durant tot el temps que duri el procediment sancionador o penal.

En tot cas, si la decisió relativa a la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets informats no s’adoptés en un termini de tres mesos, les dades personals contingudes en la comunicació es suprimiran, a excepció d’aquelles que sigui estrictament necessari que es conservin bloquejades per mantenir evidència del funcionament del Sistema Intern d’Informació de conformitat amb la Llei 2/2023.

També es suprimiran aquelles dades personals que revelin conductes que no estiguin incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2023, així com aquelles dades personals no considerades veraces, a excepció que la falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, cas en el qual es guardarà la informació pel temps necessari de tramitació del procediment judicial corresponent.

La persona comunicant pot sol·licitar al responsable del tractament, en qualsevol moment, l’exercici dels seus drets d’oposició, accés a les seves dades personals, la rectificació, oblit (supressió), portabilitat, limitació del tractament i cancel·lació, en compliment del que estableix la normativa aplicable, enviant un escrit dirigit a FUNDACIÓ SANT TOMÀS, carrer del Sot dels Pradals, 7 de Vic, 08500, o a la direcció de correu electrònic dpd@santtomas.cat; o dirigit a VIC VERD, al mateix domicili postal abans indicat.

En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades, l’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C. Jorge Juan, 6 (28001) de Madrid (www.aepd.es).

Formulari del canal de denúncies


  * Tots els camps són obligatoris.